Eénwording NGK - GKv

Eénwording NGK - GKv

Aankondiging:

Voor meer informatie, klik hier:

Onderwegnaar1kerk.nl

 


Met de Schuilhof varen onder één vlag

Nu op landelijk niveau de hereniging van de GKv en NGK steeds dichterbij komt, doet zich 
de vraag voor wat dit voor De Schuilhof en Het Kruispunt gaat betekenen.
De landelijke ontwikkeling van mei 2017 tot mei 2023

 • Op 17 november 2017 kwam er meer inhoudelijke, fysieke en juridische toenadering.
 • Veel landelijk bestaande commissies (of deputaten) zijn samen gaan werken;
 • Er is een gezamenlijk maandblad 'Onderweg'.
 • Diverse kerken van de GKv en de NGK zijn in de laatste jaren alvast samengegaan’. 
 • Predikanten gaan voor in alle kerken van de GKv en NGK en ook in veel CGK (Christelijk Gereformeerde Kerken).
 • Vanaf 2019 zijn er vrijwel alleen nog maar gezamenlijke vergaderingen van de Generale Synode en de Landelijke Vergadering georganiseerd.
 • Onlangs is een belangrijke stap gezet om te komen tot een nieuwe en gezamenlijke kerkorde. 
 • De opleiding van Nederlands Gereformeerde predikanten is ondergebracht bij /opgegaan in de TU-Utrecht (was voorheen in Kampen). 
 • Alle kerken zijn lid geworden van het 'Steunpunt Kerkenwerk' (SKW).
 • Men is het eens geworden over een nieuwe naam: de 'Nederlandse Gereformeerde Kerken'.
 • De classes van de GKv en de regio's van de NGK worden opgeheven, en er komen nieuwe regio's.
 • Op 1 mei 2023 worden we officieel één kerk.
 • Per 1 januari 2024 worden we administratief één kerk.
 • Op 14 mei 2023 gaan we de ontwikkeling vieren van mei 2017 t/m mei 2023.
 • Alle plaatselijke kerken van GKv en NGK zijn vrij om na te denken wat ze plaatselijk samen kunt doen.

De relatie 'De Schuilhof' en 'Het Kruispunt' in Zeewolde.

We hebben al vele jaren een goede samenwerking.

 • Tot ongeveer 2014 waren er de zogeheten 'samensprekingen' (regelmatig onderling overleg);
 • In de afgelopen jaren ontstond er nauwer contact en is afgesproken dat beide gemeenten waar mogelijk samenwerken, maar dat we niet direct uit zijn op het vormen van één gemeente.


De naam per 1 mei 2023 "Nederlandse Gereformeerde Kerk Zeewolde - Het Kruispunt" 

De kerk maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en hanteert de kerkorde van deze kerken. Als kerk en gemeente weten wij ons verbonden met allen, in ons dorp en daarbuiten, die Gods Naam aanroepen. Met de leden van "De Nederlandse Gereformeerde Kerk Zeewolde - De Schuilhof" zijn wij op landelijk niveau één kerk; op plaatselijk niveau blijven wij waar mogelijk goed samenwerken, maar zijn er twee afzonderlijke gemeenten. 

Van vroeger naar nu

De eenwording van onze landelijke kerken, waar de laatste zeven jaar intensief aan gewerkt is, gaat in per 1 mei 2023; per 1 januari 2024 volgt de administratieve eenwording. Op vrijdag 12 mei is er een gezamenlijke viering in Utrecht en op zondag 14 mei zal er in de kerken door het hele land aandacht geschonken worden aan dit heugelijke feit. Ook in ‘De Schuilhof’ en in ‘Het Kruispunt’ zullen we daar op een bepaalde manier bij stilstaan. 
De landelijke scheuring in de jaren 1967 en 1968 heeft in Zeewolde niet plaatsgevonden, omdat Zeewolde toen nog niet bestond. Sommige mensen kunnen het zich nog heel goed herinneren, maar dan moet je wel ouder zijn dan 60 jaar…
In Zeewolde werken we de laatste jaren al samen met ‘De Schuilhof’. Wij kunnen danken voor wat God ons geeft in deze eenwording en wij mogen ook bidden of God ons daarin wil zegenen. We willen Jezus volgen en wij weten dat Hij de Heer van de kerk is.

Wij verwachten het daarom van Hem! 

Kees van der Bijl


 

NIET ZONDER ELKAAR

De hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is een bijzondere gebeurtenis. Dit boek wil die op feestelijke wijze markeren en er vanuit meerdere gezichtspunten op reflecteren. Dankbaarheid en verwondering kleuren het geheel, maar ook krijgen pijnlijke herinneringen, kritische vragen en gevoelens van ongemak de ruimte. We horen de verhalen van ouderen die de scheuring hebben meegemaakt en van degenen die de kerken hebben meegenomen op de weg naar een hereniging. Maar ook jongeren die weinig hebben met kerkelijke organisaties krijgen het woord. Wat betekent deze hereniging voor hen? En hoe kijken leidinggevenden uit andere kerkverbanden ernaar? 
Meer dan met het verleden houdt dit boek zich bezig met het heden en de toekomst. Waar heeft de kerk in deze wereld voor te staan? Voor welke uitdagingen staat ze? Heeft de kerk toekomst? Schrijvers uit de beide kerkverbanden gaan op deze vragen in. 
Zo geeft dit boek een mooi overzicht van de perspectieven op deze gebeurtenis. Met oog voor de historische gang van zaken, maar ook met zicht op de toekomst. Een boek dat helpt om te verwerken en dat ook jong en oud in gesprek kan brengen over kerk-zijn in deze tijd.

Verkrijgbaar bij de BookInn.


Top op de bodem


 


 

Tot op de Bodem

Het duurt nog even, maar dat moet ook wel. Sinds 1 mei 2023 zijn we één gemeente met de Schuilplaats uit Zeewolde en dat is een feest waard. Tot op de bodem

We gaan een voorstelling maken, een groot project. Om elkaar beter te leren kennen, samen te oefenen, decors te maken, filmpjes te maken, te zingen, te dansen, kleding te maken, te schminken, toneel te spelen, samen te eten en te drinken. Deze keer samen als Nederlandse Gereformeerde Kerken van Zeewolde. 

Ja, van Zeewolde, en daar zal het dan ook over gaan. Een mooie bijkomstigheid is het veertig jarig bestaan van Zeewolde, wat ook gevierd gaat worden. Daar sluiten we helemaal bij aan, zodat we ook voor het dorp zelf van betekenis mogen zijn met deze voorstelling. 
Wil je meedoen? Hier kun je je aanmelden: topopdebodem@gmail.com