Commissie van Beheer

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is ervoor verantwoordelijk om ons gemeentezijn in financieel en materieel opzicht mogelijk te maken. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën en (materiële) bezittingen. Daarmee is de CvB ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ons kerkgebouw 'Het Kruispunt' en de verhuur van de zalen, etc. 
De inkomsten bestaan uit collecten, giften, vaste vrijwillige bijdragen en opbrengsten van diverse activiteiten.
De CvB geeft jaarlijks een schriftelijk overzicht van de financiële gang van zaken van het voorgaande jaar en de financiën voor het komende jaar.

  


Samenstelling en taakomschrijving Commissieleden:
Voorzitter: Marco Clerx
Secretaris: Janny Oordt
Penningmeester: Gerrit Petersen 
2e penningmeester: Jan-Peter de Bruijn
Materiële zaken: Tonny van der Voort


GIVT
Het doen van giften of bijdragen aan de collecten kan via de smartphone. Download de Givt-app in de App Store of in Google Play. Registreer jezelf eenmalig als gebruiker door je gegevens in te vullen en je bankrekeningnummer. Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het geven van contant geld.
Open de app, selecteer het bedrag dat je wilt geven, scan een QR-code, beweeg je telefoon langs een collectezak of selecteer een doel uit een lijst. Het gekozen bedrag wordt opgeslagen, van je bankrekening afgeschreven en aan de collecterende instantie overgemaakt. Kijk voor meer uitleg op: Geven.
 
Collectebonnen
Collectebonnen worden gezien de nieuwe digitale middelen niet meer uitgegeven. Het geven van de reeds uitgegeven collectebonnen kan tot 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 is het geven van collectebonnen niet meer mogelijk.
 
Rekeningnummers van de kerk
De rekeningnummers zijn:
Hoofdrekening (VVB, giften, zending)    NL74 RABO 0112 5152 31
Jeugdvereniging                                       NL30 RABO 0338 1810 91              
Diaconie                                                     NL23 INGB  0000 3123 34

Declaratieformulier (klik hieronder):

Declaratie NGK Zeewolde


 

 

 

 

De zonnepanelen op Het Kruispunt.

 

 


Richtlijnen Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
De CvB is ook verantwoordelijk voor het financiële beheer. Het moge duidelijk zijn dat er kosten gemoeid zijn aan ons gemeentezijn. 
Te denken valt aan:

 • het bezitten en onderhouden van een eigen gebouw, 
 • het onderhouden van een eigen predikant, alsook de vergoedingen voor gastpredikanten;
 • het beleggen van kerkdiensten en andere activiteiten; 
 • de pastorale zorg en hulpverlening en het jeugdwerk; 
 • de zorg voor onze naasten in en buiten onze woonplaats en het gemeente zijn in de volle breedte.
Het moge ook duidelijk zijn dat deze kosten door de leden zelf opgebracht moeten worden, mede omdat er geen andere bijdragen worden ontvangen. Er is geen sprake van subsidies van overheden, of bijdragen vanuit een landelijk orgaan.
De afgelopen jaren zijn deze kosten voor ongeveer 3/4e vanuit de VVB gedekt, naast de opbrengsten van collecten en incidentele giften. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, willen we benadrukken dat wel verwacht wordt dat ieder (belijdend) lid bijdraagt. 
Het kan zich echter voordoen dat het echt niet kan. In dat geval willen we wel graag dat onze penningmeesters daarover geïnformeerd worden, op vertrouwelijke basis. Het is overigens goed om te realiseren dat ieder lid ook geld kost qua landelijke afdrachten. Maar dit is slechts een deel van de totale kosten. 
Belangrijker is nog dat we samen de verantwoordelijkheid hebben en nemen voor het hele gemeentezijn, en dat vraagt van ons allemaal dat we ons steentje bijdragen! Laat dat niet aan anderen over. 
We verwachten dan ook dat de jong-belijdende leden hierin meedoen. Voor het bepalen van de hoogte van uw VVB heeft de CvB in het verleden richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen laten we los omdat deze nagenoeg niet toegepast worden. Vanuit bijbels perspectief willen we u het volgende voorhouden als richtlijn:
Het is goed om vanuit de rijkdom die we hebben in Nederland, mensen te ondersteunen die dat nodig hebben. Ook is het goed om onze gemeente waar u gevoed wordt, te ondersteunen met een financiële bijdrage. 

Er is echter geen wet of plicht om een bepaald percentage van uw inkomen aan onze kerkelijke gemeente te betalen. We willen u alleen maar aanmoedigen om te geven wat uw hart u ingeeft op basis van de volgende 2 richtlijnen:
 1. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. (2 Kor 9:7)
 2. Om een inzicht te geven wat we aan VVB nodig hebben om onze huidige exploitatie te kunnen financieren, dan is dat gemiddeld (naast de collecten) rond de € 600 per belijdend lid per jaar.

Om liquiditeitsproblemen voor de penningmeester te voorkomen, verzoekt de CvB u om maandelijks een bijdrage over te maken.
 
Periodieke schenkingen/Gift 
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. 
Vanaf 2014 is de wet hiervoor veranderd en hoeft u niet meer naar de notaris. Kijk voor details op www.belastingdienst.nl  en zoek op periodiek schenkingen of vraag het één van de commissieleden.

ANBI
 
Regelingen rond het gebruik en onderhoud van ons eigen kerkgebouw 
Onze gemeente heeft ervoor gekozen om bij het beheer en onderhoud van ons eigen kerkgebouw gebruik te maken van vrijwilligers. 
Het beheer en de exploitatie is in handen van de CvB. De kosters treden op als gastheer/gastvrouw en verzorgen alle huishoudelijke taken. Zij worden op hun beurt weer ondersteund door vrijwilligers die helpen met de wekelijkse schoonmaak (op maandag en zaterdag) en met het schenken van de koffie ’s zondags na de dienst.
De leden van de gemeente ontvangen (in de postvakjes) maandelijks een kerkblad en incidenteel andere post met betrekking tot het kerkelijk leven of dat wat rond de gemeente speelt. 
Degenen die dat hebben aangegeven, kunnen het kerkblad digitaal ontvangen. In de ontmoetingshal en bij de entree zijn eveneens plaatsen gereserveerd waar informatie- en gebruiksmateriaal ter inzage ligt.
Mocht u zaken aantreffen in en rondom ons gebouw die onderhoud nodig hebben, laat het ons dan even weten op het e-mailadres: onderhoud@ngkzeewolde.nl, dan pakken we het meteen op!
Wilt u ……

 • ook meehelpen met het schoonmaken van de kerk, één keer per zes weken. 
 • iets opmerken over het gebruik van het kerkgebouw, 
 • een gift geven voor het onderhoud van het gebouw, 
 • een folder uitdelen voor in de postvakjes of een poster ophangen,
 • een feestje geven in een der zalen of in de ontmoetingsruimte,
 • een concert geven in de kerkzaal,
 • zich inzetten voor het beheer of onderhoud van ons gebouw, 

dan kunt u zich voor al deze zaken wenden tot de CvB. De commissie is blij met uw hulp. 
De Commissie van Beheer juicht het medegebruik van de kerk toe, want daar is het gebouw onder meer voor gebouwd. Wij hopen dat ons gebouw ook het eigen gemeenteleven mag stimuleren, maar in de eerste plaats willen we de Here danken voor de mogelijkheden om zondag aan zondag zijn Woord te mogen horen en voor de plaats van ontmoeting die Hij ons biedt.  
 
Gebruik en verhuur van zalen in Het Kruispunt
Als kerk in de Polderwijk en in Zeewolde willen we er zijn voor alle inwoners. Om die reden verwelkomen we niet alleen graag gasten, maar verhuren wij ook graag onze zalen. 

 

Voorkom teleurstelling en neem tijdig contact op over de mogelijkheden van verhuur met Bert Kamsteeg.

Stuur een mail naar

verhuur@ngkzeewolde.nl of vul onderstaand formulier in:

 

 


 

Aanvraagformulier huur kerkzalen
 
 
 
 
  
 
Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]