Het jeugdwerk

Het jeugdwerk

De jeugd is een volwaardig deel van onze gemeente, waarin de verschillende generaties met elkaar verbonden zijn. Ouders/verzorgers spelen een onmisbare rol in de geloofsopvoeding.

Het jeugdwerk van onze kerk kent vier pijlers:

  • Vieren = kerkdiensten. Tijdens de diensten kunnen vragen naar voren komen. Wat heb ik hier aan? Gaat dit ook over mij? Vragen die terug kunnen komen tijdens het ‘vormen’.
  • Vrienden = clubwerk. Hier staat de psychosociale ontwikkeling van de jeugd centraal. Hoor ik erbij? Wie zijn mijn vrienden? Ben ik een vriend voor anderen?
  • Vormen = onderwijs en catechese. Hier staat de cognitieve ontwikkeling van de jeugd centraal. Wie is God? Wie is Jezus? Wie is de Heilige Geest?Hoe lees ik de Bijbel? Hoe word ik een volgeling van Jezus? Leren geloven.
  • Pastoraat = één op één contact. Hier staat de expressieve vaardigheid van de jeugd centraal. Leren praten over je geloof in God, je twijfel, je vragen.

Jeugdleiders
Bij het clubwerk ligt het accent op de pijler vrienden, maar ook op pastoraat. Het jongerenpastoraat wordt primair vanuit de jeugdclubs en JV (JeugdVereniging) aangeboden. Jeugdleiders van de clubs hebben (twee)wekelijks contact met de jongeren en zijn daardoor het beste in staat een vertrouwensband op te bouwen. En dat is belangrijk om een luisterend oor te kunnen zijn voor jongeren en ze geestelijk bij te kunnen staan als dat nodig is. 

Jeugdzorgteam
Het JZT (Jeugdzorgteam) biedt jongerenpastoraat aan jongeren van 16 tot 21 jaar die niet naar JV of catechisatie gaan. Het Jeugdzorgteam wordt aangestuurd door de jeugdouderling.

Jeugdwerkteam
Er is een Jeugdwerkteam dat onder leiding staat van één of meer jeugdwerkcoördinatoren. De jeugdwerkcoördinatoren zorgen voor het coördineren en faciliteren (ruimtes, middelen, materialen e.d.) van het jeugdwerk. Ze zorgen dat er voldoende leidinggevenden voor het jeugdwerk zijn, dat ze voldoende toegerust zijn voor hun taak en dat ze een terugvalpositie hebben om moeilijkheden in het werk te kunnen bespreken. De jeugdwerkcoördinatoren worden aangestuurd door de jeugdouderling.

Hoe blij wij zijn met de vele vrijwilligers, zie je hier: Jeugdwerkers BEDANKT !