Groeigroepen

Groeigroepen

Aan het begin van seizoen 2016-2017 zijn alle gemeenteleden opgeroepen zich op te geven voor een Groeigroep. Want het zou fijn zijn, wanneer er naast de hierboven genoemde Groeigroepen meer Groeigroepen zouden komen. 

  •  

Doel en werkwijze van de Groeigroep:

  • De kerkenraad wil gemeente-breed de komst van kleine (categoriale) groeigroepen stimuleren 
  • Onder groeigroep wordt verstaan, een groep van kerkleden die regelmatig bijeen komen om:
  • elkaar te ontmoeten en dingen met elkaar te delen, de Bijbel te bestuderen en geloofsgesprekken met elkaar te hebben, naar elkaar te luisteren en met en voor elkaar te bidden
  • Het onderwerp waarover binnen de groeigroep wordt gesproken is vrij, evenals de samenstelling van de groep. Het is mogelijk dat er (tijdelijk) meegedaan wordt aan een Project en in de groeigroepen kan ook doorgesproken worden over belangrijke thema’s die gemeente - breed spelen of verband houden met het kerkelijk jaar. Doordat de groeigroep een vaste groep van mensen is, ontstaat er verbondenheid, vertrouwen, liefde en trouw. Deze verbondenheid geeft de groeigroep tevens pastorale mogelijkheden. De groeigroep is ook bedoeld voor nieuwe leden, om kennis te maken met de gemeente.

 

De relatie en het verschil met het wijkwerk:

  • De structuur van de huidige wijkindeling binnen de gemeente blijft bestaan, als sociaal en diaconaal instrument. Ook de wijkkringavonden blijven bestaan, waarbij de nadruk meer komt te liggen op ontmoeting en minder op Bijbelstudie. Het wijkteam bepaalt zelf, in overleg met de wijk, de inhoud en opzet van deze bijeenkomsten. Het wijkteam bepaalt, in overleg met de wijkleden zelf, wat er in de wijk aan activiteiten plaatsvindt en hoe de leden kunnen worden gestimuleerd betrokken te zijn op elkaar.

     

  •