Visie kinder & jeugdwerk

 

VISIE

Onze taak en verantwoordelijkheid in het kinder- en  jeugdwerk, met Gods hulp, gestalte te geven vanuit de volgende visie:

Samen gaan voor God

Ons verlangen is dat jonge mensen gaan voor God (Vader, Zoon en Heilige Geest). We laten hen de betekenis zien van een levende relatie met God in ons eigen leven en geven hen de ruimte om te groeien in geloof en onderlinge liefde.

 

Jeugd is volwaardig onderdeel van de gemeente, waarin de verschillende generaties nauw met elkaar verbonden zijn. Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol in de geloofsopvoeding.


De kerk is de favoriete plek voor jeugd: de ‘place to be’. De jeugd is de kerk van nu. Jeugd mag zichzelf zijn en wordt serieus genomen. De kerkdiensten en clubs zijn inspirerend voor hen; ze worden op hun niveau en in hun taal benaderd. Jeugd krijgt ruimte en coaching om hun talent te gebruiken in de diensten, clubs en de andere gemeente activiteiten.

 

Verbonden met elkaar

Als volwassenen, jeugd, ouders, en jeugdleiders zijn we verbonden met God en met elkaar. We achten de ander hoger dan onszelf en dragen samen verantwoordelijkheid, zijn betrokken bij gemeente activiteiten en kijken naar elkaar om.

 

Authenticiteit

We delen ons leven met elkaar en zijn open en eerlijk over onze zwakten, sterkten, geloof en twijfel. Zo kan jeugd de waarde en betekenis van een levende relatie met God afkijken en zelf uitproberen en groeien in geloof. We vertrouwen erop dat alleen God kan overtuigen.

 

Discipelschap

We willen God volgen en Zijn Woord is daarbij de belangrijke basis en inspiratiebron om te leren leven met Hem.     

                                                                         

  • PIJLERS

Het jeugdwerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk kent vier pijlers:

 

Vieren = kerkdiensten. Hier staat de ontwikkeling van de autonomie van de jeugd centraal. Wat heb ik eraan? Gaat het ook over mij?

 

Als kerk heb je het meeste invloed op deze vragen in de kerkdiensten op zondag.

 

Vrienden = clubwerk. Hier staat de psychosociale ontwikkeling van de jeugd centraal. Hoor ik erbij in de kerk? Wie zijn mijn vrienden? Ben ik een vriend voor anderen?

Vormen = onderwijs en catechese. Hier staat de cognitieve ontwikkeling van de jeugd centraal. Wie is God? Wie is Jezus? Hoe lees ik de Bijbel? Hoe word ik een volgeling van Jezus? Leren geloven.

Pastoraat = één op één contact. Hier staat de expressieve vaardigheid van de jeugd centraal. Leren praten over je geloof in God, je twijfel, je vragen.

 

Bij het clubwerk ligt het accent op de pijlers vrienden. Maar ook op pastoraat. Het jongerenpastoraat wordt primair vanuit de clubs en JV aangeboden. Jeugdleiders van de clubs hebben (twee)wekelijks contact met de jongeren en zijn daardoor het beste in staat een vertrouwensband op te bouwen. En dat is belangrijk om een luisterend oor te kunnen zijn voor jongeren en ze geestelijk bij te kunnen staan als dat nodig is. Over het kinder- en jeugdwerk meer onder 3.3.

 

Het JZT (Jeugdzorgteam) biedt jongerenpastoraat aan jongeren van 16 tot 21 jaar (peildatum 1 september) die niet naar JV of FollowMe Next gaan. Het Jeugdzorgteam wordt aangestuurd door de jeugdouderling en bestaat komend seizoen uit:  Annemieke de Leeuw, vacature.

Bij de catechisatie, (Follow Me en Follow Me Next), ligt het accent op de pijler vormen, in de zin van onderwijs en toerusting. Meer over Follow Me en Follow Me Next vindt u onder 3.4.  

 

Er is een Jeugdwerkteam dat onder leiding staat van één of meer jeugdwerkcoördinatoren. De jeugdwerkcoördinatoren zorgen voor het coördineren en faciliteren (ruimtes, middelen, materialen e.d.) van het jeugdwerk, dat er voldoende leidinggevenden voor het jeugdwerk zijn, dat ze voldoende toegerust zijn voor hun taak en dat ze een terugvalpositie hebben om moeilijkheden in het werk te kunnen bespreken. De jeugdwerkcoördinatoren worden aangestuurd door de jeugdouderling.

Jeugdwerk coördinator: Tineke de Bruijn