Privacyvoorwaarden

PRIVACYWETGEVING​

Informatie privacywet (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) ingegaan. In deze wet is vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. De NGK Zeewolde wil ook graag veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van al haar leden. 

Eén van de dingen die hoort bij de privacywet is u informeren over de Privacyverklaring die wij opgesteld hebben, waar onder andere in staat welke persoonsgegevens het Kerkelijk Bureau van u bijhoudt, hoe wij die gebruiken en wat uw rechten zijn. Omdat u lid bent van onze gemeente gaan wij ervan uit dat u ons uw toestemming geeft om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken. Mocht u vragen hebben over deze Verklaring of willen reageren op de inhoud ervan, mailt u dan naar het Kerkelijk Bureau(kerkelijkbureau@ngkzeewolde.nl).

Privacyverklaring NGK Zeewolde (versie 23 mei 2018)

In de Privacyverklaring informeert het Kerkelijk Bureau u over de wijze waarop de NGK Zeewolde persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden het Kerkelijk Bureau deze persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn en andere informatie die te maken heeft met hoe wij als kerk omgaan met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle leden van de NGK  Zeewolde, verkregen bij aanmelding van lidmaatschap. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld: naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer dergelijke gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden noemen we dat persoonsgegevens.

Als kerk vinden wij het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden een belangrijke taak. De NGK Zeewolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn en het gaat dan om gegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens) en lidmaatschapsgegevens, zoals taken / functies binnen de kerkelijke gemeente.

Het kerkelijk bureau verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. 

Als kerk hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de NGK Zeewolde verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om de toestemming in te trekken. Mochten er in de toekomst wijzigingen aangebracht worden in het document, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.